Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

Statut

STATUT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TRZEBNICKIEJ

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1
Stowarzyszenie kontynuuje działalność i tradycje Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej powstałego w 1960 r. jako oddział Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego, nosi nazwę: Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej, zwane dalej TMZT lub Towarzystwem.

§ 2
Terenem działalności TMZT jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Trzebnica.

§ 3
TMZT używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4
TMZT może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 5
Towarzystwo skupia osoby zainteresowane stanem i rozwojem regionu trzebnickiego.
Celem TMZT jest rozwijanie świadomości społecznej o znaczeniu regionu, zaangażowanie na jego rzecz, upowszechnianie wiedzy i tradycji regionalnych.

§ 6
TMZT realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • umożliwienie miłośnikom i sympatykom regionu zrzeszanie się w jednostkach organizacyjnych TMZT i korzystanie w pierwszej kolejności ze wszystkich form działalności i z pomocy Towarzystwa;
 • budzenie i pogłębianie umiłowania i zaangażowania na rzecz regionu wśród jego mieszkańców i innych osób nim zainteresowanych;
  szerzenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu i czynne wspieranie działań podejmowanych dla jego ochrony i poprawy;
 • szerzenie i ułatwianie rozwoju kultury w społeczeństwie regionu ze szczególnym wykorzystaniem jego własnej twórczości artystycznej;
 • aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • organizowanie opieki nad kulturą ludową w regionie oraz współudział w rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie i popularyzowanie twórczości ludowej i amatorskiej twórczości artystycznej;
 • upowszechnianie kultury zdrowotnej oraz szerzenie wiedzy o zdrowiu i chorobie;
 • popularyzowanie znajomości regionu wśród przyjezdnych i w środowiskach zagranicznych;
 • współpracę z organizacjami i osobami podejmującymi tematykę regionalną.

§ 7
Podstawowymi formami działalności TMZT są:

 • działalność kulturalno – oświatowa w postaci odczytów, seminariów, sesji naukowych, wystaw, koncertów, imprez kulturalnych itp.;
 • inspirowanie i współtworzenie stałych placówek realizujących cele Towarzystwa jak izby regionalne, galerie, muzea itp.;
 • szerzenie wiedzy o regionie, pielęgnowanie jego tradycji i etosu „małej ojczyzny”;własne i zlecane wydawnictwa popularyzujące

cele statutowe;

 • inicjowanie corocznych imprez popularyzujących wiedzę o regionie oraz integrujących jego mieszkańców;
 • inicjowanie, prowadzenie i upowszechnianie prac naukowo – badawczych w zakresie zadań statutowych;
 • inicjowanie ruchu regionalnych towarzystw społeczno – kulturalnych, wspomaganie ich działalności i stworzenie warunków dla dalszego ich rozwoju w regionie;
 • uczestniczenie w życiu samorządowym regionu i współdziałanie z władzami państwowymi powiatu w zakresie celów statutowych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, umożliwiającej finansowanie celów i zadań Towarzystwa.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa

§ 8
Członkami TMZT mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.

§ 9
Członkiem zwyczajnym TMZK mogą być:

Obywatele polscy:

 • o pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, którzy złożyli pisemną deklarację członkostwa i zostali przyjęci przez zarząd;
 • małoletni w wieku 16 – 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez zarząd;
 • cudzoziemcy, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich;
 • cudzoziemcy, nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, opinii poręczającej dwóch członków zwyczajnych TMZT obywateli polskich mających pełne prawo do czynności prawnych.

§10
Członek zwyczajny TMZT, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, ma prawo:

 • wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa;
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności TMZT;
 • korzystać z pomocy, usług, urządzeń i imprez TMZT na zasadach określanych przez Zarząd TMZT;
 • Małoletni członek zwyczajny TMZT w wieku 16 – 18 lat, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybranym do władz TMZT, z tym że w składzie poszczególnych wybieranych władz Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§11
Do obowiązków członka Towarzystwa należy:

 • przestrzeganie i realizowanie postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i decyzji władz Towarzystwa;
 • branie czynnego i bezpośredniego udziału w działalności Towarzystwa oraz w życiu społeczno – kulturalnym środowiska;
 • propagowanie i realizowanie idei, celów i zadań Towarzystwa;
 • regularne opłacanie składek członkowskich w wysokościach i terminach ustalonych przez władze Towarzystwa;
 • prace społeczne na rzecz Towarzystwa.

§12
Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:

 • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnym oświadczeniem;
 • skreślenia z listy członków w skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 • wykluczenia;
 • rozwiązania TMZT.

Osobom skreślonym z listy członków, powiadomionych o tym w formie pisemnej, w terminie 7 dni od podjęcia decyzji, przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu TMZT w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu, a w wypadku podtrzymania decyzji przez Zarząd TMZT – do Sądu Koleżeńskiego TMZT .

§13
Decyzję o wykluczeniu członka podejmie Zarząd TMZT, gdy członek dopuści się czynu nieetycznego lub postępowaniem swoim podważy autorytet Towarzystwa.

§14
Członkiem wspierającym TMZT może zostać osoba prawna i fizyczna, która zobowiązuje się w swojej działalności realizować idee i cele Towarzystwa oraz opłacać składki. O przyjęciu członków wspierających decyduje Zarząd TMZT.

§15
Członek wspierający ma prawo:

 • Brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela w zjazdach TMZT i posiedzeniach odpowiednich zarządów;
 • Zgłaszać wnioski dotyczące działalności TMZT;
 • Korzystać z pomocy, usług, urządzeń i imprez TMZT na zasadach określonych przez Zarząd TMZT.

§16
Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów TMZT i rozwoju regionu, może być nadana godność członka honorowego Towarzystwa.
Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu TMZT.
Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§17
Władzami TMZT są:

 • Walny Zjazd. TMZT.
 • Zarząd TMZT.
 • Komisja Rewizyjna (KR) TMZT.
 • Sąd Koleżeński (SK) TMZT.

§18
Władze TMZT pochodzą z wyboru.
Nie można łączyć funkcji we władzach Towarzystwa.

§19
Wybory do władz odbywają się w sposób tajny.
Wybory są ważne, jeśli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
Regulamin wyborczy władz naczelnych określa Walny Zjazd.

§ 20
Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata.

§ 21
Władze Towarzystwa mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca, lecz liczba ich nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 22
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania.

A. Walny Zjazd

§ 23

 • Walny Zjazd jest najwyższą władzą TMZT i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 • Walny Zjazd jest prawomocny, gdy jego obrady rozpoczynają się także w II terminie przy nie mniej niż 25% uprawnionych członków.

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy w szczególności:

 • ustalenie głównych kierunków działania w okresie kadencji;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu TMZT, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • wybór członków władz Towarzystwa;
 • rozstrzyganie wniosków zgłaszanych przez delegatów;
 • uchwalanie statutu i jego zmian;
 • nadawanie godności członka Honorowego TMZT;
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu TMZT i przeznaczeniu jego majątku;
 • rozpatrywanie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego;
 • uchwalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.

Większości 2/3 głosów wymagają uchwały Walnego Zjazdu dotyczące:

 • zmian w statucie;
 • rozwiązania Towarzystwa.

§ 24
W Walnym Zjeździe udział biorą:
Z głosem decydującym – członkowie, z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający i osoby zaproszone.
Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd TMZT raz na cztery lata.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu, powiadamia członków Zarząd TMZT co najmniej na miesiąc przed terminem zjazdu, dostarczając im zarazem odpowiednie materiały merytoryczne.
Walny Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd TMZT.

§ 25
Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest:

 • z inicjatywy Zarządu TMZT;
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 • na pisemny wniosek co najmniej 10 % ogólnej ilości członków z podaniem uzasadnienia i określenia spraw mających być przedmiotem obrad.

§ 26
Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd TMZT w terminie 3 miesięcy od daty złożenia żądania lub wniosku. Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został powołany.
W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Walny Zjazd.

B. Zarząd TMZT

§ 27
Zarząd TMZT jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między zjazdami.
W skład Zarządu TMZT wchodzi 9 – 15 osób.

Zarząd TMZT w szczególności:

 • nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu oraz własnych;
 • decyduje o działalności i rozwoju TMZT w sprawach bieżących;
 • zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów;
 • określa zadania programowo – organizacyjne dla Towarzystwa;
 • wybiera 5 – 7 członków Prezydium, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika;
 • rozpatruje sprawozdania Prezydium i ocenia działalność Prezydium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • uchwala budżet oraz przyjmuje na wniosek KR coroczne sprawozdania z jego wykonania;
 • powołuje i odwołuje komisje i zespoły oraz uchwala regulaminy;
 • powołuje i likwiduje niestatutowe jednostki organizacyjne i gospodarcze TMZT;
 • decyduje o przystępowaniu TMZT do innych organizacji;
 • ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe TMZT;
 • wykonuje inne funkcje określone w statucie oraz przekazane przez Walny Zjazd;
 • zwołuje Walne Zjazdy;
 • określa politykę ekonomiczną Towarzystwa.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona wchodząca w skład Prezydium Zarządu TMZT.

§ 28
Prezydium Zarządu TMZT podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących TMZT, nie zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych władz Towarzystwa i zleconych przez Zarząd TMZT.
Prezydium Zarządu TMZT w szczególności:

 • kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje TMZT na zewnątrz;
 • wykonuje uchwały Walnego Zjazdu i Zarządu TMZT oraz zapewnia ich realizację przez jednostki organizacyjne Towarzystwa i jego członków;
 • opracowuje corocznie projekt budżetu TMZT oraz sprawozdania z jego wykonania, przedkładając je do zatwierdzenia Zarządowi TMZT;
 • współpracuje z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą stosownie do ustalonych zadań;
  zarządza majątkiem TMZT;
 • wykonuje inne funkcje określone w Statucie oraz przekazane przez Zarząd TMZT;
 • rozpatruje wnioski o utworzenie nowych jednostek organizacyjnych i określa teren ich działania.

§ 29
Posiedzenie Prezydium Zarządu TMZT zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona, ze składu tegoż Prezydium, w miarę potrzeb nie rzadziej niż jednak raz w miesiącu. Uchwały są prawomocne, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej ½ liczby członków Prezydium Zarządu TMZT w tym prezes lub wiceprezes.

C. Komisja Rewizyjna

§ 30
Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli działalności Towarzystwa. KR składa się z 3 osób.
KR wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Do KR nie mogą być wybierani członkowie Zarządu TMZT.

§ 31
Posiedzenie KR zwołuje jej przewodniczący zgodnie z planem pracy Komisji lub w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 32
Do zadań KR należy kontrolowanie i ocenianie całości działań TMZT.
Komisja Rewizyjna w szczególności:

 • kontroluje działania Zarządu pod kątem ich zgodności ze Statutem TMZT, uchwałami Zarządu, programem TMZT i przepisami prawa;
 • kontroluje działalność finansową Prezydium TMZT pod kątem zgodności z przepisami, zasadami finansowo – gospodarczymi, celowości, gospodarności i rzetelności;
 • kontroluje gospodarowanie i nadzór Prezydium Zarządu nad majątkiem TMZT;
 • przedkłada Prezydium Zarządu TMZT informację o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne a w przypadkach szczególnie uzasadnionych – wnioski o odwołanie osób z pełnionych funkcji. Prezydium Zarządu zobowiązane jest zapoznać się z wnioskami KR na swoich posiedzeniach i ustosunkować się do nich.
 • Kontrola działalności Towarzystwa odbywa się przynajmniej raz w roku.

§ 33
Przewodniczący KR lub upoważnieni przez nią członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Regionalnego i jego organów.

§ 34
Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zjazdowi.
KR występuje z wnioskami o udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres całej kadencji na Walnych Zjazdach.
Nie uzyskanie absolutorium przez Zarząd TMZT lub jego członka, imienne wskazanego przez Komisję Rewizyjną powoduje niemożność kandydowania do władz Towarzystwa w najbliższej kadencji.

D. Sąd Koleżeński

§ 35
SK składa się z 3 osób.
SK wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Posiedzenie SK zwołuje jego przewodniczący w miarę potrzeb.

§ 36
Do zakresu działania SK należy:

 • orzekanie w sprawach członków władz naczelnych TMZT wynikłych na tle ich działalności w Towarzystwie;
 • rozstrzyganie sporów;
 • interpretacja Statutu;
 • rozstrzyganie zgodności uchwał ze Statutem;
 • składanie sprawozdań ze swej działalności za okres kadencji wobec Walnych Zjazdów.

§ 37
Skierowanie sprawy majątkowej na drogę postępowania mediacyjnego nie stanowi przeszkody w skierowaniu sprawy na drogę sądową, jeżeli takowa jest dopuszczalna w danej sprawie.

§ 38
Od orzeczeń SK przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu.

§ 39
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:

 • upomnienia;
 • nagany;
 • wykluczenie z Towarzystwa.

§ 40
Przewodniczący SK ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Regionalnego TMZT z głosem doradczym.

§ 41
Szczegółowe zasady działanie oraz tryb postępowania przed sądami koleżeńskimi określają regulaminy uchwalone przez SK TMZT.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

§ 42
Na fundusze i majątek TMZK składają się:

 • wpisowe i składki członkowskie;
 • ruchomości i nieruchomości;
 • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
 • dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • wpływy z działalności statutowej;
 • darowizny, zapisy i dotacje, inne środki majątkowe, w tym prawa majątkowe.

Dochodami TMZT zarządza Zarząd TMZT.

§ 43
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków TMZT oraz dla udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz innych osób upoważnionych przez Zarząd. TMZT

§ 44
Towarzystwo prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie TMZT

§ 45
Zmiany statutu uchwala Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 46
Uchwałę w sprawie rozwiązania TMZT i przeznaczeniu jego majątku podejmuje zwyczajny Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.