Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

O nas

Celem działalności TMZT jest:

 • budzenie i pogłębianie umiłowania i zaangażowania na rzecz regionu wśród jego mieszkańców i innych osób nim zainteresowanych;
 • szerzenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu i czynne wspieranie działań podejmowanych dla jego ochrony i poprawy;
 • szerzenie i ułatwianie rozwoju kultury w społeczeństwie regionu ze szczególnym wykorzystaniem jego własnej twórczości artystycznej;
 • aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • organizowanie opieki nad kulturą ludową w regionie oraz współudział w rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie i popularyzowanie twórczości ludowej i amatorskiej twórczości artystycznej;
 • upowszechnianie kultury zdrowotnej oraz szerzenie wiedzy o zdrowiu i chorobie;
 • popularyzowanie znajomości regionu wśród przyjezdnych i w środowiskach zagranicznych;
  współpraca z organizacjami i osobami podejmującymi tematykę regionalną.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej realizuje cele poprzez:

 • działalność kulturalno – oświatową w postaci odczytów, seminariów, sesji naukowych, wystaw, koncertów, imprez kulturalnych itp.;
 • inspirowanie i współtworzenie stałych placówek realizujących cele Towarzystwa jak izby regionalne, galerie, muzea itp.;
 • szerzenie wiedzy o regionie, pielęgnowanie jego tradycji i etosu „małej ojczyzny”;
 • własne i zlecane wydawnictwa popularyzujące cele statutowe;
 • inicjowanie corocznych imprez popularyzujących wiedzę o regionie oraz integrujących jego mieszkańców;
 • inicjowanie, prowadzenie i upowszechnianie prac naukowo – badawczych w zakresie zadań statutowych;
 • inicjowanie ruchu regionalnych towarzystw społeczno – kulturalnych, wspomaganie ich działalności i stworzenie warunków dla dalszego ich rozwoju w regionie;
 • uczestniczenie w życiu samorządowym regionu i współdziałanie z władzami państwowymi powiatu w zakresie celów statutowych.